Ou se moun ki pi rich nan mond lan

Depi ou senkwonize ka mou ou ye a, ou se yon moun ki rich.

Ki moun ki pi rich nan mond lan?
Ou se moun ki pi rich nan mond lan. E wi!

W ap poze tèt ou kesyon, kòman sa fè posib. Kanè bank ou pa depase 2$, ou pa ka kòmande sa ou vle, ou pa gen yon kay ki rele w pa w, ni yon motosiklèt. Kòman pou w ta fè moun ki pi rich nan mond lan? Se pawòl tafya sa a ye!

Kite m di w, gen gwo diferans ant richès ak fòtin. Fòtin se lè ou posede yon pakèt byen, yo an kantite. Lè sa a yo rele w yon moun ki fòtine.  Men richès se lè ou rive mete an amoni tout sa ou posede epi w ap viv byen ak yo.
Ou pa an kontradiksyon ak tèt ou e ak sa ou posede. Ni ou pat fè kout gidon pou w rive kote ou ye a.

Yon moun ki rich gen pouvwa pou l fè sa l pito, paske sa li posede yo se pou li. Li an sekwonizasyon ak tèt li e lavi li toujou woz nenpòt nivo lajan ki nan pòch li ta ye.

Konbyen moun k ap gade kanè bank li k ap ranpli ak milyon chak jou, men ki ap pote gwo fado, k ap viv nan strès e ki vle mete fen ak lavi yo? Moun sila yo toujou bezwen asistans sikolojik.
Lè ou posede yon latriye byen ki pa fèt nan bon kondisyon, ou fè limanite soufri pou ou genyen yo, lè dan ou griyen se pa souri w ap souri, men pito se sa ou fè k ap pike w anndan. Ou ka vwayaje, ou ka moute gwo avyon, desann nan gwo otèl, bay gwo moun lanmen, manje nan gwo restoran, men ou rete pòv.

Sa pa vle di si ou gen anpil byen ou pa rich. Men sa vle di si sa ou posede yo an kontradiksyon ak laverite, ak sa ou ta swete reyèlman pou lavi ou, ou toujou pòv. TOUT MOUN TA SWETE VIV BYEN, MEN KÒM LAJAN KA FÈ W VIV BYEN, GEN SA KI PANSE NENPÒT JAN LI VINI AN L AP PÈMÈT LI AKONPLI SA L TE VLE A.
Se menm jan ak yon moun ki ap bay manti pou l ka sove yon sitiyasyon oubyen pou l pa pèdi yon bagay ki chè pou li. Se vre li fin jwenn sa li te reve a, men anndan li gen yon lapenn gen yon bagay ki pa fè l byen. Sa rann li vilnerab e l ap soufri.

Menm jan pwovèb afriken an di l  _Yon moun ki mèt tèt li, li pi gran menm pase mèt mond lan_ .
Sa w ap reyalize, sa w ap di k ap kondane w e fè w ap trennen. Men tout sa ou refize paske ou santi li pa mache nan liy lavi w, mete plis grad sou lavi w e ba w plis konfyans nan tèt ou.
Si ou pa fè tèt ou konfyans l ap difisil anpil anpil pou w fè zòt konfyans, si ou pa fè zòt konfyans se lè sa ou kòmanse viv nan laperèz.  Laperèz aji sou lasante pi mal pase yon viris, li ka kontamine pwojè ou, ak moun ki bò kote w. Li fasil pou l transfere e lè sa ou pèdi tout kontwòl. Ou vin san defans paske ou sispann reflechi, ou sispann wè lavni, ou plis ap tranble oubyen mande pitye.

Ou se moun ki pi rich nan mond lan paske ou rete senkwonize ak ou. Sa ou ap fè reflete sa w vle e sa w panse tout bon vre.

Pa gen pèsòn ki kwè nan tèt li, ki ka echwe.
Ann viv tankou rich, oulyen n ap viv tankou yon moun ki fòtine.

#jopierreht


Josué PIERRE

5 Blog posts

commentaires
jeanounou prenice 1 an

Merci Frem Ou Pale Verite

 
 
Mislove Canoute 1 an

👌👌👌👌👌👌👌

 
 
Queen-c Raymond Auguste 1 an

Ça C'est Vrai

 
 
Naïssa Jean 1 an

Merci

 
 
Marie Darline Chambrun 1 an

Byen Pale

 
 
Franceska Miracle 1 an

Merci

 
 
Schneidykov Bieneus 1 an

😄😄😄😄cool

 
 
Johnbilly Justin 1 an

Thanks

 
 
Myrguerlande Tilys 1 an

Merci

 
 
Widler Dely 1 an

👊🏻