4 enpòtans Maketin Dijital

Depi lè w fin lanse a, siman w ap chèche nouvo fason ki ka pèmèt biznis ou grandi. Sa koz ou tonbe sou moun k ap pale de enpòtans Maketin Dijital. <br> <br>Maketin Dijital se yon zouti presye nan kwasans antrepriz ou a e li ede w tabli yon prezans sou entènèt la avèk plis fòs. 89%

Depi lè w fin lanse a, siman w ap chèche nouvo fason ki ka pèmèt biznis ou grandi. Sa koz ou tonbe sou moun k ap pale de enpòtans Maketin Dijital.

Maketin Dijital se yon zouti presye nan kwasans antrepriz ou a e li ede w tabli yon prezans sou entènèt la avèk plis fòs. 89% espesyalis nan maketin fè konnen anpil metòd nan maketin dijital yo efikas, tankou Optimizasyon pou motè rechèch yo (SEO) (WebFx, 2021). Anplis gen lòt metòd ki bay ou posibilite pou notorite w pase a jiska 80%, tankou piblisite peyan pa klik (Cost per Click-).

Gwo kesyon an se pou kisa Maketin Dijital la enpòtan ? Lè w mete lajan w nan maketin dijital, ou ede antrepriz ou a grandi.

Nan pòs sa a mwen ap prezante w 4 rezon ki fè maketin dijital la enpòtan. Mwen envite ou kontinye li prezantasyon sila pou w dekouvri pou kisa li lè pou w tanmen adopte estrateji maketin an liy yo nan biznis ou.

  1. Moun pase anpil tan sou entènèt

Avek kwasans entènèt la ap pran dènye tan sa yo, gen plis moun ki ap pase tan sou entènèt. Estrateji a se rive touche moun yo kote yo pase plis tan an. Nou toujou di tan se lajan. Tan w ap depanse yo si se pa ou ki tire pwofi de yo, se sèten gen yon moun ki ap tire pwofi de sa. Gen plis pase 7.7 milya moun k ap itilize entènèt nan mond la (Internet World Stats, 2021). Sa vin fè entènèt okipe yon gwo pati nan lavi nou chak jou, nou itilize pou fè rechèch, tcheke rezo sosyal yo, achte an liy, elatriye.

Kliyan ou yo an liy e se sa ki montre tout enpòtan maketin dijital la. Yo ap navige sou Web la e yo ap chèche pwodui ak sèvis ou yo. Si yo pa jwenn yo paske ou pa sou entènèt la, w ap pèdi yo e se konkiran ou yo k ap jwenn avantaj nan sa.

Pou jwenn meyè rezilta ou dwe jere prezans biznis ou sou entènèt la. W ap atenn plis potansyèl achtè ki entèrese ak pwodui w ap vann yo.

  1. Konpetitè w yo gentan ap fè sa deja

Meyè repons ak kesyon w ap poze sou enpòtans maketin dijital se : Konkiran w yo ap itilize l byen lontan sa. E se pa de kichòy pozitif yo tire de li. Yo kreye paj pou biznis yo sou rezo sosyal yo, yo optimize sit entènèt yo pou ka ogmante trafik e yo peye piblisite pou yo ka vann pi plis tou. Ou pat konn sa ?

Ebyen se rezon sa a ki fè w dwe lanse w nan maketin dijital. Pa gen wout pa bwa, si w ta vle toke kòn biznis ou ak lòt konpetitè yo. Ou dwe fè sa y ap fè a e ou dwe fè l pi byen. Depi  w neglije maketin dijital se gade w ap gade konpetitè w yo k ap vale tèren. Paske tout trafik ou te ka fè yo se yo menm k ap fè l nan plas ou. Paske kliyan yo p ap konnen biznis ou a te egziste ebyen y ap chwazi konkiran w lan. Ou dwe envesti nan maketin dijital pou w bay biznis ou a plis jèvrin pou kanpe an fas konpetitè yo epi fè potansyèl kliyan yo konnen w kòm yon opsyon.

  1. Kanpe an fas gwo antrepriz

Konpetisyon nan mond biznis la se youn nan bagay tèt chaje wi. Jis imajine w ou nan yon mache ki gen yon latriye gwo manman antrepriz, tankou Amazon, Alibaba, Target, l ap difisil wi pou w lite ak yo. Yo deja gen yon gwo non k ap fè moun fè yo plis konfyans. Sèl grenn chans ou genyen pou w teke talon yo se Maketin dijital. Ou wè kòman l enpòtan ? Biznis ou ka jwenn plis moun ki entèrese ak li si w itilize maketin dijital. Dayè se zouti sa gwo antrepriz yo itilize tou.

Metòd tankou SEO,  piblisite kote w peye pa klik (PPC) ka mete biznis ou a sou konpa l.

Men ki sa referansman (SEO) a pèmèt ou fè. Li pèmèt sit entènèt ou a klase nan rezilta rechèch yo an fonksyon de pètinans li. Yon antrepriz paka achte pozisyon pou yo klase l nan tèt lis. Li dwe optimize paj web li yo menm jan tout ti antrepriz dèyè manman ka fè sa.

Pou PPC a, Google klase anons yo an fonksyon pètinans yo tou. Sa vle di menm si yon antrepriz ta peye pi plis pou yon mo kle, sa pa vle di se li k ap afiche anlè nan rechèch yo. Li paka achte yon espòt piblisitè pou yo mete l an gran penpan devan ran, janm te di w deja se sou pètinans anons yo klase. Sa pèmèt ti antrepriz yo ka konkiranse gwo. Depi ou ka kreye kontni ki byen adapte pou yon mo kle ou chwazi okenn gwo antrepriz p ap ka fè chèlbè sou ou menm si l ta depanse yon voum lajan.

Maketin Dijital se yon bon opòtinite pou biznis ou a ka konkiranse nenpòt gwo lòt antrepriz e jwenn meyè kliyan yo.

  1. Sible piblik ideyal la

Rezon ki pi klè ki ka eksplike enpòtans maketin dijital se abilite li ba w pou ou sible pi byen moun ou bezwen yo.

Pran yon ti tan, reflechi si w jwenn chans vann pwodui ak sèvis ou yo dirèkteman ak odyans ki vrèman entèrese a. Gras ak maketin dijital la, ou gen posibilite pou w touche egzakteman moun ki entèrese ak sa w ap ofri a. W ap ka rive sou moun ou vrèman bezwen yo pi fasil e yon fason pi efikas pase lè w ap itilize metòd tradisyonèl yo. Sa ki pi bèl la, maketin dijital bay posibilite pou w kolekte enfòmasyon sou piblik ou sible a epi itilize enfòmasyon sa yo pou w byen lanse kanpay piblisite ou yo.

An nou pran yon egzanp, kote kliyan w yo se gason Ayisyen ki gen ant 20 a 33 lane sou tèt yo e ki renmen foutbòl. Ou ta renmen atire odyans ideyal sa a pou yo suiv biznis ou a sou rezo sosyal yo. Pou rive touche moun sa yo espesifikman, ou ka defini perimèt pou anons piblisitè w yo byen fasil. Sa pral pèmèt sèlman moun ki pi apwopriye yo ki wè anons ou yo.

Lòt bagay ki pi entèresan, ou ka segmante odyans ou a. An n di ou ta vle touche fanm Ayisyen ki gen menm karakteristik sa yo. Ou ka segmante 2 gwoup sa yo yon fason pou w ka pèsonalize anons piblisitè yo pou adapte l ak yo.

Lè w ka sible piblik ideyal ou avèk efikasite, w ap jwenn pi bon rezilta. W ap rive touche plis potansyèl achtè ki entèrese ak  pwodui oubyen sèvis ou yo.

 

Vwa la ou rive nan fen prezantasyon an. Si ou vrèman entèrese ak maketin dijital e w ta vle gen plis lide, ou ka kite yon kòmantè e m ap pran tan pou m reponn ou san delè.

Josué Pierre

#jopierreht

 


Josué PIERRE

9 Blog posts

commentaires